Khóa học tiếng Anh

Phương pháp đào tạo Tiếng Anh tại cơ sở CIJ SPARTA với nhiều kinh nghiệm định hướng ban đầu cho tất cả sinh viên những kỹ năng trong cuộc sống. Sinh viên có mong muốn được đưa nội dung ngoài vào chương trình tiêu chuẩn hàng tuần, có thể tham gian vào  “lớp học đặc biệt thứ bảy “ được nhà trường cung cấp.

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.