[Thông báo] Lịch trình tháng 03 năm 2019 tại cơ sở Premium