[Thông báo] Kiểm tra học lực định kỳ tháng 12 năm 2018 tại cơ sở Premium