[Thông báo] Kiểm tra cơ sở vật chất tháng 05 năm 2019 tại CIJ Sparta