Cảm nhận học viên TRAN THI THUY HANH

Học viên: TRAN THI THUY HANH (Anna)

Khóa học: BS (Basic Speaking)

Cơ sở: CLASSIC

Thời gian: 8 tuần (2017.12.16 ~ 2018.02.10)

——————————————————————————————————————————————