[PREMIUM] CƠ SỞ VẬT CHẤT – PHẦN 1

Hình ảnh các tiện tích tại Premium Campus
Swimming pool
GYM

 Hallway
Sauna
Table tennis

Swimming pool

Swimming pool

GYM Area

Hallway

Sauna

Sauna

Table Tennis