[Thông báo] Về việc nghỉ lễ ngày 25 tháng 2 năm 2019