[Thông báo] Về việc nghỉ lễ ngày 01 tháng 5 năm 2019