[Thông báo] Tạp chí tuần 3 tháng 5 năm 2019 tại CIJ Sparta