[Thông báo] Tạp chí tuần 2 tháng 5 năm 2019 tại CIJ Sparta