[Thông báo] Tạp chí tuần 2 tháng 3 năm 2019 (CIJ SPARTA)