[Thông báo] Tạp chí tuần 1 tháng 12 năm 2018 tại CIJ Sparta