[Thông báo] Lịch trình tháng 02 năm 2019 tại cơ sở Premium