[Thông báo] Lịch trình tháng 01 năm 2019 tại cơ sở Premium