[Thông báo] Kiểm tra học lực định kỳ tháng 04 năm 2019 tại CIJ SPARTA