[Thông báo] Kiểm tra học lực định kỳ tháng 03 năm 2019 tại cơ sở Premium