[Thông báo] Kiểm tra học lực định kỳ tháng 02 năm 2019 tại cơ sở Premium