[Thông báo] Kiểm tra cơ sở vật chất tháng 12 năm 2018 tại cơ sở Premium