[Thông báo] Kiểm tra cơ sở vật chất tháng 03 năm 2019 tại cơ sở Premium