CIJ SPARTA Chi phí học tại

Course & Room Type 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Tuần 8Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 24Tuần
Sparta 4
Single Cơ sở thứ 2 520 960 1,320 1,600 3,200 4,800 6,400 8,000 9,600
Double Cơ sở thứ 2 455 840 1,155 1,400 2,800 4,200 5,600 7,000 8,400
Triple Cơ sở thứ 2 423 780 1,073 1,300 2,600 3,900 5,200 6,500 7,800
Quad Cơ sở thứ 2 406 750 1,031 1,250 2,500 3,750 5,000 6,250 7,500
Sparta 5
Single Cơ sở thứ 2 536 990 1,361 1,650 3,300 4,950 6,600 8,250 9,900
Double Cơ sở thứ 2 471 870 1,196 1,450 2,900 4,350 5,800 7,250 8,700
Triple Cơ sở thứ 2 439 810 1,114 1,350 2,700 4,050 5,400 6,750 8,100
Quad Cơ sở thứ 2 423 780 1,073 1,300 2,600 3,900 5,200 6,500 7,800
Sparta 6 / Power IELTS Bridge
Single Cơ sở thứ 2 569 1,050 1,444 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 10,500
Double Cơ sở thứ 2 504 930 1,279 1,550 3,100 4,650 6,200 7,750 9,300
Triple Cơ sở thứ 2 471 870 1,196 1,450 2,900 4,350 5,800 7,250 8,700
Quad Cơ sở thứ 2 455 840 1,155 1,400 2,800 4,200 5,600 7,000 8,400
Power IELTS Guarantee
Single Cơ sở thứ 2 614 1,134 1,559 1,890 3,780 5,670 7,560 9,450 11,340
Double Cơ sở thứ 2 549 1,014 1,394 1,690 3,380 5,070 6,760 8,450 10,140
Triple Cơ sở thứ 2 517 954 1,312 1,590 3,180 4,770 6,360 7,950 9,540
Quad Cơ sở thứ 2 501 924 1,271 1,540 3,080 4,620 6,160 7,700 9,240

※Cơ sở Sparta được xem là cơ sở thứ 2.

CIJ SPARTA ROOM

Những chi phí khác

Phí ghi danh 150 USD Gia hạn Visa 8 Tuần: 1 Visa (59 ngày): 3,440 Php
12 Tuần: 2 Visa (89ngày): 4,710 Php
16 Tuần: 3 Visa (119ngày): 2,740 Php
20 Tuần: 4 Visa (149ngày): 2,740 Php
24 Tuần: 5 Visa (179ngày): 2,740 Php
SSP Php 6,500
ACR I-Card Php 3,000
(Extended Stay“60 Days”, Alien Registration Card)
Phí quản lý Php 1,000 / 4Tuần
ID Card Php 200 Đặt cọc 1~4 Tuần: Php 4.000
5~8 Tuần: Php 6.000
9~12 Tuần: Php 8,000
13~16 Tuần: Php 10,000

17~20 Tuần: Php 12,000
21 Tuần trở lên: Php 14,000
Phí đón tại sân bay Miễn phí đón tại sân bay theo lịch.
Những ngày khác là 900 Php.
Phí chuyển đổi cơ sở Php 1,000

※ Đặt cọc (bao gồm hóa đơn tiền điện/ nước/ tiền sách): Sách (khoảng 1300 peso/ 4tuần) và trả số dư trên sẽ được trả lại sau khi tính toán hóa đơn tiền điện/ nước/ sách.
※ Chuyển đổi cơ sở: Học viên chỉ có thể chuyển cơ sở vào ngày chủ nhật.

Lớp học thêm

Lớp 1 kèm 1 150 USD (4Tuần)
Lớp nhóm với giáo viên Phil 150 USD (4Tuần)
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 150 USD (4Tuần)
Lớp 1 kèm 1 (giáo viên bản ngữ) 320 USD (4Tuần)

※Không được phép thay đổi hình thức lớp học

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.