CEBU CIJ Classic Học phí

Course & Room Type 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Tuần 8Tuần 12Tuần 16Tuần 20Tuần 24Tuần
Basic Speaking
Single One room 601 1,110 1,526 1,850 3,700 5,550 7,400 9,250 11,100
Single *Bathroom/In 553 1,020 1,403 1,700 3,400 5,100 6,800 8,500 10,200
Single *Bathroom/Out 536 990 1,361 1,650 3,300 4,950 6,600 8,350 9,900
Double One room 471 870 1,196 1,450 2,900 4,350 5,800 7,250 8,700
Triple One room 439 810 1,114 1,350 2,700 4,050 5,400 6,750 8,100
Quad One room 423 780 1,073 1,300 2,600 3,900 5,200 6,500 7,800
Power Speaking / Power Native / Basic Business
Single One room 634 1,170 1,609 1,950 3,900 5,850 7,800 9,750 11,700
Single *Bathroom/In 585 1,080 1,485 1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800
Single *Bathroom/Out 569 1,050 1,444 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 10,500
Double One room 504 930 1,279 1,550 3,100 4,650 6,200 7,750 9,300
Triple One room 471 870 1,196 1,450 2,900 4,350 5,800 7,250 8,700
Quad One room 455 840 1,155 1,400 2,800 4,200 5,600 7,000 8,400
Intensive Native
Single One room 679 1,254 1,724 2,090 4,180 6,270 8,360 10,450 12,540
Single *Bathroom/In 631 1,164 1,601 1,940 3,880 5,820 7,760 9,700 11,640
Single *Bathroom/Out 614 1,134 1,559 1,890 3,780 5,670 7,560 9,450 11,340
Double One room 549 1,014 1,394 1,690 3,380 5,070 6,760 8,450 10,140
Triple One room 517 954 1,312 1,590 3,180 4,770 6,360 7,950 9,540
Quad One room 501 924 1,271 1,540 3,080 4,620 6,160 7,700 9,240
Power TOEIC Bridge
Single One room 634 1,170 1,609 1,950 3,900 5,850 7,800 9,750 11,700
Single *Bathroom/In 585 1,080 1,485 1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800
Single *Bathroom/Out 569 1,050 1,444 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 10,500
Double One room 504 930 1,279 1,550 3,100 4,650 6,200 7,750 9,300
Triple One room 471 870 1,196 1,450 2,900 4,350 5,800 7,250 8,700
Quad One room 455 840 1,155 1,400 2,800 4,200 5,600 7,000 8,400
Power TOEIC Guarantee
Single One room 679 1,254 1,724 2,090 4,180 6,270 8,360 10,450 12,540
Single *Bathroom/In 631 1,164 1,601 1,940 3,880 5,820 7,760 9,700 11,640
Single *Bathroom/Out 614 1,134 1,559 1,890 3,780 5,670 7,560 9,450 11,340
Double One room 549 1,014 1,394 1,690 3,380 5,070 6,760 8,450 10,140
Triple One room 517 954 1,312 1,590 3,180 4,770 6,360 7,950 9,540
Quad One room 501 924 1,271 1,540 3,080 4,620 6,160 7,700 9,240

※Khóa học Premium sẽ được giảng dạy tại cơ sở Premium (7 giờ học mỗi ngày)

CIJ CLASSIC

Những chi phí khác

Phí ghi danh 150 USD Gia hạn Visa 8 Tuần: 1 Visa (59 ngày): 3,440 Php
12 Tuần: 2 Visa (89ngày): 4,710 Php
16 Tuần: 3 Visa (119ngày): 2,740 Php
20 Tuần: 4 Visa(149ngày): 2,740 Php
24 Tuần:5 Visa (179ngày): 2,740 Php
SSP Php 6,500
ACR I-Card Php 3,000
(Extended Stay“60 Days”, Alien Registration Card)
Phí quản lý Php 1,000 / 4 Tuần
ID Card Php 200 Đặt cọc 1~4 Tuần: Php 4,000
5~8 Tuần: Php 6,000

9~12 Tuần: Php 8,000
13~16 Tuần: Php 10,000

17~20 Tuần: Php 12,000
21 Tuần trở lên: Php 14,000
Phí đón tại sân bay Miễn phí đón tại sân bay theo lịch.
Những ngày khác là 900 Php.
Phí chuyển đổi cơ sở Php 1,000

※ Đặt cọc (bao gồm hóa đơn tiền điện/ nước/ tiền sách): Sách (khoảng 1300 peso/ 4tuần) và trả số dư trên sẽ được trả lại sau khi tính toán hóa đơn tiền điện/ nước/ sách.
※ Chuyển đổi cơ sở: Học viên chỉ có thể chuyển cơ sở vào ngày chủ nhật.

Lớp học thêm

Lớp 1 kèm 1 150 USD (4Tuần)
Lớp nhóm với giáo viên Phil 150 USD (4Tuần)
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 150 USD (4Tuần)
Lớp 1 kèm 1 (giáo viên bản ngữ) 320 USD (4Tuần)

※Không được phép thay đổi hình thức lớp học

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.