[CIJ ACADEMY] THÔNG BÁO NGHỈ LỄ “INDEPENDENCE DAY “