[CIJ ACADEMY]-THÔNG BÁO KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HỌC VIỆN