[CIJ ACADEMY] THÔNG BÁO KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT HỌC VIỆN