[CIJ ACADEMY]- THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 6 NĂM 2019-PREMIUM